Babilas
 
Separacje

Separacja – Rybnik


Adwokaci pracujący w naszej kancelarii zajmują się prowadzeniem spraw o separację. W sprawach o separację powództwo wytacza się poprzez sąd, w którego okręgu wspólnie mieszkali małżonkowie, lub jeśli choć jedno z nich stale przebywa w tym okręgu. Jeśli wymogi te nie są spełnione, właściwy dla sprawy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanej strony.

Jak przebiega proces separacji?

Po pierwsze, aby uzyskać orzeczenie o separacji, należy napisać odpowiednie pismo procesowe (pozew lub wniosek). Następnie trzeba wystąpić z pismem do sądu. W przypadku zgłoszenia chęci o separacji przez jednego lub oboje małżonków, którzy posiadają małoletnie dzieci, niezbędne jest złożenie pozwu. Jest on rozpatrywany przez sąd w trybie procesowym, a sprawa zostaje rozstrzygnięta wyrokiem. Jeśli małżonkowie są zgodni co do orzeczenia o separacji, wówczas powinni skierować odpowiedni wniosek do sądu, który rozpatruje go w postępowaniu nieprocesowym. Wtedy sąd orzeka postanowieniem.

Separacja formalna

Do orzeczenia o separacji brane są pod uwagę przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Separacja ma charakter prawny. Jest formą prawnego rozdzielenia małżonków, jednak różni się znacznie od rozwodu. Małżonkowie po orzeczeniu o separacji mają możliwość powrotu do wspólnego życia w przypadku zniesienia separacji. Separacja przypomina rozwód w zakresie orzeczenia i funkcji, jaką ma spełniać. Polega na orzeczeniu rozpadu wspólnoty małżeńskiej, jednak w odróżnieniu od rozwodu nie powoduje nieodwracalnego rozwiązania małżeństwa. Funkcją separacji jest ponowne pojednanie małżonków i restytucja małżeństwa.

Podstawy do orzeczenia o separacji

Przesłanka pozytywna do orzeczenia o separacji występuje gdy pomiędzy małżonkami stwierdzono zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli tak się stało, każdy ze współmałżonków może wnieść pozew o separację. Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to w orzeczeniu sądu dziecko musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, sytuację materialną i wszystkie inne kryteria świadczące o prawidłowym rozwoju fizycznym i duchowym.