Babilas
 
Prawo karne

Adwokat do spraw karnych w Rybniku


Prawo karne dzieli się na kilka kategorii: materialne, procesowe i wykonawcze. Prawo karne materialne to zespół norm prawnych określających typy przestępstw. Prawo karne procesowe reguluje natomiast postępowanie w sprawach karnych, czyli zasad realizacji prawa karnego materialnego. Prawo karne wykonawcze ustala z kolei normy wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych decyzji związanych z prawem karnym. Prawo karne wykonawcze obejmuje także prawo karne penitencjarne, zajmujące się regulacjami w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Specjalizacje prawa karnego

Do specjalizacji prawa karnego należy między innymi prawo karne skarbowe. Normuje ono orzekanie kar, a także środków karnych w przypadku przestępstw i wykroczeń skarbowych. Kolejną specjalizacją jest prawo karne wojskowe. Dotyczy ono żołnierzy, dyscypliny, gotowości obronnej sił zbrojnych oraz przestrzegania praw człowieka. Jedną z wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego jest także prawo karne dotyczące nieletnich. Nieletni zwykle nie ponoszą odpowiedzialności karnej, jednak istnieją co do tego wyjątki przewidziane w Kodeksie Karnym.

Źródło prawa karnego

W Polsce podstawowym źródłem prawa karnego jest Kodeks Karny, Kodeks Karny wykonawczy oraz Kodeks postępowania karnego. Prawo Karne pełni określone funkcje:

  • ochronną,
  • sprawiedliwościową,
  • gwarancyjną,
  • kompensacyjną,
  • prewencyjną.

Aktualnie obowiązujący Kodeks Karny zniósł podział kar na zasadnicze i dodatkowe. Ponadto wprowadził podział na kary oraz środki karne. Celem prawa karnego jest ochrona określonych dóbr oraz motywacja do przestrzegania norm, ustalona odpowiednimi sankcjami. Gwarantuje także poszanowanie praw nie tylko ofiary, ale także przestępcy. Prawo karne ma także spełniać działania zapobiegawcze oraz umożliwiać sprawcy zadośćuczynienie od wyrządzonej szkody. Jest to ostry środek przymusu państwowego, a jego celem jest zwalczanie przestępstw. Istnieje kilka pozakodeksowych źródeł prawa karnego, takie jak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania narkomanii oraz wychowaniu w trzeźwości i zapobieganie alkoholizmowi.