Babilas
 

Sprawy rodzinne: Rybnik | na czym polega ubezwłasnowolnienie

ubezwłasnowolnienie

Jedną z trudniejszych spraw prawa rodzinnego są kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia. Sam termin kojarzy się głównie z odebraniem danej osobie praw do decyzji o własnym życiu oraz posiadanym przez nią majątku. Dlatego zanim przejdziemy do analizy poszczególnych rodzajów ubezwłasnowolnienia uznawanego przez polskie prawo, warto przypomnieć sobie, co dokładnie oznacza ten termin. Ubezwłasnowolnienie jest działaniem, które ogranicza całkowicie lub tylko częściowo dostęp do czynności prawnych, do jakich ma prawo dana osoba.

Ubezwłasnowolnienie częściowe oraz całkowite

Wraz z osiągnięciem 13. roku życia człowiek posiada ograniczoną zdolność prawną, natomiast z momentem ukończenia 18. roku życia w świetle prawa staje się jednostką z pełną zdolnością prawną. Jednak w przypadku jeśli ta osoba cierpi na zaburzenia psychiczne, niedorozwój umysłowy albo problemy z uzależnieniem, które uniemożliwiają mu kierowanie własnym życiem, sąd może ograniczyć mu prawo do decydowania o swoim życiu oraz posiadanych przez niego dobrach. W takim wypadku osoba ubezwłasnowolniona traci możliwość podejmowania decyzji w kwestii czynności prawnych, może jedynie decydować w drobnych sprawach dotyczących życia codziennego.

Ubezwłasnowolnienie częściowe stosowane jest w przypadkach, kiedy stan zdrowia danej osoby nie kwalifikuje się do tego, aby ubezwłasnowolnić ją całkowicie. W takim wypadku wszelkie czynności prawne (poza drobnymi sprawami życia codziennego) podejmowane przez człowieka ubezwłasnowolnionego częściowo muszą być zaakceptowane przez przydzielonego mu kuratora, w innym wypadku pozostają one nieważne.

Jak wygląda składanie wniosku?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może wnieść członek rodziny w linii prostej, małżonek albo przedstawiciel ustawowy. Sprawa rozpatrywana jest przez sąd okręgowy po zapoznaniu się z opiniami wystawionymi przez biegłych psychiatrę oraz psychologa. Jeśli złożony wniosek zostanie uznany za zasadny, sąd wydaje decyzję o ubezwłasnowolnieniu. Przed samym złożeniem wniosku warto pamiętać o tym, że sąd bierze pod uwagę wyłącznie dobro osoby, której dotyczy wniosek, dlatego też w sytuacji, kiedy składający stosowne dokumenty dotyczące ubezwłasnowolnienia zrobił to lekkomyślnie lub w złej wierze, może zostać na niego nałożona kara grzywny.