Babilas
 

Rejestracja podmiotu w KRS | wpis do KRS – pełnomocnictwo

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dużym zakresem obowiązków. Pierwszym z nich jest obowiązek rejestracji naszego podmiotu w rejestrze działalności gospodarczej. Osoby prowadzące przedsiębiorstwa jednoosobowe oraz partycypujące w spółkach cywilnych  obowiązkowo rejestrują działalność we właściwym dla zamieszkania urzędzie miasta lub gminy, a konkretnie – w  jego wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji jest tożsame z wnioskowaniem o nadanie numeru REGON oraz zgłoszeniem faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej do urzędu skarbowego i właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych. Inaczej sprawa się ma z przedsiębiorcami zamierzającymi prowadzić spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne czy akcyjne. Obowiązek rejestracji realizują oni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to ewidencja podmiotów prowadzona przez sądy rejonowe właściwe dla siedziby danej spółki. W myśl Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 687) KRS dzieli się na trzy odrębne katalogi: rejestr przedsiębiorców, rejestr organizacji pożytku publicznego, organizacji zawodowych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych. W KRS-ie rejestrują się także zagraniczne osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spółdzielnie, spółki europejskie, przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne, instytuty badawcze, towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne i inne podmioty. Rejestr ten jest jawny, czyli każdy zainteresowany ma dostęp do zgromadzonych w nim danych, również poprzez Internet.

Wpis do KRS – pełnomocnictwo

Aby dokonać rejestracji podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć
w tym celu wniosek: osobiście, poprzez potwierdzający naszą tożsamość system obiegu dokumentów drogą elektroniczną (ePUAP) lub przez pełnomocnika, na przykład radcę prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował nasze interesy. Posiadając wszelkie plenipotencje pełnomocnik będzie mógł załatwić wszystkie formalności i, na przykład, złożyć w naszym imieniu podpis pod wnioskiem o założenie spółki, a w przypadku jej likwidacji dopilnować również wykreślenia podmiotu z rejestru. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnictwo nie jest związane ze spółką lecz z mocodawcą, zatem może się zdarzyć, że każdy ze wspólników powoła własnego pełnomocnika bez zgody innych. Na pełnomocnika można również scedować złożenie wniosku o rejestrację spółki przez Internet (tryb S24), wystarczy, że pełnomocnik zarejestruje się w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości i zbierze wszystkich udziałowców w tym samym czasie przy jednym komputerze, na wniosku o rejestrację podmiotu bowiem niezbędne będą podpisy każdego z nich.