Babilas
 

Sprawy alimentacyjne | alimenty na dziecko – kiedy przysługują

alimenty na dziecko

Jeśli jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko, ma prawo ubiegać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Mianem alimentów określamy środki finansowe wypłacane przez osobę na rzecz innego członka rodziny, który wymaga pomocy materialnej. Na rodzicach ciąży obowiązek prawny, który ma na celu zapewnienie dziecku niezbędnych środków utrzymania do momentu, kiedy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Oczywiście sprawy alimentacyjne nie muszą dotyczyć wyłącznie dziecka – o alimenty mogą ubiegać się także inni członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowe), przysługują one także dzieciom oraz matce dziecka spoza małżeństwa, jednak w tym tekście skupimy się wyłącznie na sytuacji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.

Zasady zasądzania alimentów

Alimenty należą się dziecku bez względu na to, czy przyszło na świat w małżeństwie czy pochodzi z pozamałżeńskiego łoża. Sama wysokość alimentów ustalana jest na podstawie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, przez co rozumiemy wszystkie koszty utrzymania potomka, a także wysokość zarobków osoby pozywanej o alimenty. Podczas ustalania wysokości świadczeń alimentacyjnych brana pod uwagę jest również zasada równej stopy, która zakłada, że dziecko ma prawo żyć w takim standardzie, jak co najmniej jeden z jego rodziców.

Wiele osób zakłada, że alimenty wypłacane są wyłącznie do 18. roku życia, czyli do momentu osiągnięcia pełnoletności. Jest to teza błędna, ponieważ, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, alimenty przysługują dziecku do czasu aż się nie usamodzielni, w tym również jeśli zamierza kontynuować edukację. Oznacza to, że w polskim prawie nie ma określonej dokładnie granicy wiekowej, której osiągnięcie przez dziecko, zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego.

W niektórych wypadkach dziecko, które jest już pełnoletnie, może zostać pozbawione prawa alimentów. Takie sytuacje mogą zdarzyć się w przypadkach, jeśli dziecko z własnej winy nie osiąga zadowalających wyników na studiach albo nie stara się, pomimo możliwości, znaleźć pracy. W sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnoletnie obowiązek alimentacyjny jest bezwzględny.