Babilas
 

Sprawy spadkowe: Jak wygląda proces nabycia spadku u notariusza

porada prawna

Nabycie spadku nie zawsze odbywa się u notariusza. Czasami może mieć to miejsce w sądzie. Są sytuacje, w których można zdecydować się na notarialne poświadczenie dziedziczenia, ale niektóre przypadki obligują nas do stawienia się przed sąd w celu stwierdzenia nabycia spadku.

Poświadczenie spadku u notariusza

Poświadczenie dziedziczenia można dokonać u notariusza. Aby było to możliwe, stawić powinny się wszystkie osoby, które są spadkobiercami. Nie może również istnieć żaden spór pomiędzy nimi w związku z zapisami w testamencie.

W pierwszym etapie poświadczania dziedziczenia sporządzany jest tzw. protokół dziedziczenia. Po nim notariusz sporządza akt właściwy poświadczenia dziedziczenia, który zostaje wpisany do stosownego rejestru.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Warto dodać, że koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza związane są z koniecznością uiszczenia niezbędnych opłat, obejmujących przygotowanie aktu, spisanie protokołu, otwarcie i ogłoszenie testamentu itp.

Są sytuacje, w których nie ma możliwości poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Dzieje się tak, gdy m.in.:

  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia pojawią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które występują w roli spadkobierców ustawowych lub testamentowych albo istnieją, lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone
  • wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa
  • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie mając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą

Jak się zatem okazuje, w większości przypadków sprawy spadkowe rozwiązywane u notariusza mają neutralny przebieg i następują w sytuacjach, gdy wszyscy spadkobiercy pozostają ze sobą w przyjacielskich relacjach, zgodnie przyjmując wolę zmarłego znajdującą się w testamencie.